Finanční poradna: Jak se vypořádat s reklamací opravy v autoservisu.

Vedle těch, kteří jsou s opravou auta v servisu spokojeni, je i řada těch, kteří měli po odstranění vady auto opět nepojízdné. Jak v takovém případě dále postupovat a na co máte nárok, pokud nejste s opravou a jednáním autoservisu spokojeni? Přehled Novinky přinášejí ve spolupráci s odborníky ze spotřebitelské organizace dTest.

Tím, že předáte svůj vůz k mimozáruční opravě, dochází mezi vámi a  autoservisem k uzavření tzv. smlouvy o dílo.

Vadu určete co nejpřesněji

Počítejte ale s tím, že u provedené opravy zákon neurčuje záruční dobu, jako je v to případě kupní smlouvy. Jak odborníci dTestu upozorňují, uplatnit práva z vadného plnění můžete jen ohledně vad, které jsou na daném díle v okamžiku převzetí, ale tato vada se může projevit i později. Zákon říká, že dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě.

Je proto ve vašem nejvyšším zájmu co nejpřesněji určit a popsat, jakou vadu má autoservis odstranit. Pochopitelně je nanejvýš vhodné to učinit v písemné formě. Můžete se s pracovníkem autoservisu domluvit i ústně, ale v případě sporu se pak těžko prokazuje, co konkrétně jste dojednali.

„Pokud servis vytýkanou vadu řádně neodstraní, jde o vadu díla a opravu je tedy možné reklamovat,“ poznamenala ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Vadu byste měli servisu oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou let od předání opraveného vozidla.

Vaše práva z vadného plnění jsou obdobná jako v případě reklamací u kupní smlouvy. „Nejčastěji tedy bude připadat v úvahu oprava vadně provedeného díla, případně výměna vadné součástky či přiměřená sleva. V některých případech je také možné od smlouvy odstoupit,“ přiblížila dané možnosti Hekšová.

V případě, že autoservis poskytne za jakost díla záruku, opět je možné použít ustanovení týkající se kupní smlouvy.

 

U náhradních dílů jde o kupní smlouvu

Často je třeba u opravy poškozeného vozu použít náhradní díly. Pokud tak servis učiní, stává se v rámci opravy prodávajícím. Proto se na náhradní díly či jiné doplňky uplatní zákonná ustanovení týkající se kupní smlouvy, včetně například zákonné záruky. Zákazník pak má na dané věci použité při opravě dvouletou záruku.

Výjimka se může uplatnit v případě, že byla využita již použitá věc. V takovém případě je možné sjednat zkrácení záruční doby na polovinu zákonné doby, tedy na 12 měsíců.

Písemně si sjednejte i cenu opravy

Může se také stát, že autoservis po vás bude požadovat zaplatit za opravu vyšší cenu, než jakou jste si předem sjednali.

„Stejně jako u samotné smlouvy, lze i u ceny doporučit její výši sjednat písemně. Opět je tak možné předejít sporům o to, zda byla dohodnuta částka o několik tisíc korun vyšší či nižší,“ doporučila ředitelka dTestu.

Podstatným překročením ceny opravy je její zvýšení o 10 až 20 procent

Jak je možné cenu opravy určit? Jedním ze způsobů je odhad. Ovšem pokud v servisu zjistí, že takto určená cena bude podstatně překročena, je jeho povinností vám to oznámit bez zbytečného odkladu poté, co danou skutečnost zjistil, nebo zjistit měl a mohl. Zároveň vám musí uvést důvody, proč ke zvýšení dochází a jaká je nová výše ceny opravy. Podstatným překročením ceny je zvýšení o 10 až 20 procent.

Pokud vás ale o zvýšení ceny informovat nebude, nemá pak právo na zaplacení rozdílu v ceně.

„Pokud je zvýšení ceny oznámeno, ale nesouhlasíte s ním, můžete od smlouvy odstoupit. Servisu byste však museli zaplatit poměrnou část původní ceny, pokud máte z částečného plnění prospěch,“ doplnila Hekšová.

S autoservisem se také můžete dohodnout na pevné ceně opravy. I v případě, že bude oprava dražší, než se původně předpokládalo, nemůže po vás servis požadovat změnu ceny. Totéž platí i u ceny dané rozpočtem, který je součástí smlouvy.

Jediná výjimka platí, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje. V takovém případě může soud rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny, upozorňuje dTest.

Autoservis může požadovat zvýšení ceny i v případě, že byla určena rozpočtem s výhradou toho, že se nezaručuje jeho úplnost či že je rozpočet nezávazný.

Share Button